NATJEČAJ „NAJBOLJE IZ HRVATSKE“ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROJEKATA

SPORTSKIH UDRUGA I SPORTSKIH KLUBOVA

 

O NATJEČAJU

KONZUM plus d.o.o. pokreće i provodi natječaj „Najbolje iz Hrvatske“ u sklopu kojeg se sufinanciraju odabrani sportski projekti kojima se podržava poticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima, obnova sportskih terena, kompleksa ili objekata, organizacija dugoročnih sportskih programa u kojima mogu sudjelovati djeca, odlazak na neko važno natjecanje i slično.

Natječaj je namijenjen isključivo pravnim osobama, odnosno sportskim klubovima i sportskim udrugama u Republici Hrvatskoj, čiji su korisnici djeca predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Natječaj je aktivan od 26. listopada do 23. studenoga 2023. godine.

Stručno povjerenstvo će provesti evaluaciju pristiglih prijava do 7. prosinca 2023., nakon čega donosi odluku o projektima koji će biti sufinancirani. O rezultatima natječaja prijavitelji odabranih projekata će biti obaviješteni putem maila, dok će isti biti objavljeni i na službenoj Konzumovoj internetskoj stranici, sve najkasnije do 14. prosinca 2023. godine.

Odabrani projekti novčani iznos dobivaju tek nakon potpisa sponzorskog ugovora. Potpisivanje ugovora planirano je unutar  30 dana od objave odabranih projekata na Konzumovoj internetskoj stranici, a koje je odabralo stručno povjerenstvo temeljem parametara definiranih dalje u tekstu natječaja.

Odabrani projekti novčana sredstva dobivaju uplatom na žiro račun pravne osobe, odnosno prijavitelja projekta, najkasnije do 14. siječnja 2024. godine.  

Svi odabrani projekti moraju biti završeni najkasnije do kraja mjeseca lipnja 2024. godine.

 

NOVČANI IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupni fond natječaja iznosi 50.000 eura / 376.725 kuna. KONZUM plus d.o.o. će kroz natječaj podržati projekte s maksimalno 5.000 eura / 37.672,50 kuna po projektu. U slučaju da je vrijednost izabranog projekta koji je KONZUM plus d.o.o. odlučio podržati kroz natječaj veća, prijavitelj projekta je dužan ostatak sredstava osigurati samostalno. U tom slučaju mora navesti ostale izvore financiranja, kao i precizne iznose putem obrasca na Konzumovoj internetskoj stranici.

KONZUM plus d.o.o. će zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju ako prijavitelj nenamjenski potroši odobrena financijska sredstva, ne realizira projekt u propisanom roku ili ako na drugi način krši obaveze proizašle iz provedenog natječaja i ugovora o sponzorstvu. KONZUM plus d.o.o. nije odgovoran za moguće štete uzrokovane prijaviteljima i/ili trećim osobama tijekom provedbe projekata koje sufinancira putem ovog Natječaja.

 

PRIJAVITELJI

Prijavitelj projekta mora biti pravna osoba, odnosno udruga ili sportski klub registriran u Republici Hrvatskoj i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

KATEGORIJE PROJEKATA ZA KOJE SE MOGU TRAŽITI NOVČANA SREDSTVA:

 • sportski projekti kojima se podržava poticanje djece na bavljenje sportskim aktivnostima,

 • projekti kojima se kroz sport doprinosi poboljšanju svakodnevnog života djece (npr. sprječavanje marginalizacije dječjih skupina, poticanje socijalizacije djece, i slično),

 • obnova sportskih terena / kompleksa / objekata,

 • organizacija dugoročnih sportskih programa u kojima mogu sudjelovati djeca,

 • odlazak na neko važno regionalno ili svjetsko natjecanje, a na kojem se može ostvariti rezultat važan za cijelu zajednicu ili sport pojedinačno,

 • druge aktivnosti iz područja sporta.

 

Neće se razmatrati sljedeći projekti:

 • koje prijavljuje pravna osoba, odnosno udruga ili klub čija primarna djelatnost nije sport;

 • čiji je prijavitelj politička stranka ili organizacija s političkim interesima ili je politička stranka jedini osnivač;

 • kojima se potiču politički programi i događaji;

 • kojima se potiče rasna, spolna, vjerska, diskriminacija manjina ili bilo koji drugi oblik diskriminacije ili koji su povezani s rizičnim aktivnostima;

 • koji su uvredljivi za javni moral i dobar ukus;

 • kojima se generiraju ekstremna ponašanja;

 • s konfliktnim sponzorima (konkurenti iz iste industrije), a zbog kojih postoji mogućnost da vidljivost KONZUM plus d.o.o. ne bi bila zadovoljavajuća;

 • koji nisu konzistentni s imidžem i ključnim porukama KONZUM plus d.o.o.;

 • čiji prijavitelji imaju bilo kakvu vrstu duga prema društvu;

 • kojima se želi osigurati poslovanje same pravne osobe, odnosno udruge ili kluba (npr. plaće zaposlenih i drugi troškovi poslovanja, poput režija ili redovnih dnevnica);

 • pravnih osoba, odnosno udruga ili klubova koji su osnovani za vrijeme trajanja natječaja ili u razdoblju od godine dana koja prethodi danu objave natječaja;

 • pravnih osoba, odnosno udruga ili klubova protiv kojih je pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi upravljaju njegovim poslovima, ili su u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima;

 • pravna osoba, odnosno udruga ili klub u kojoj se protiv odgovorne osobe prijavitelja vodi kazneni postupak.

 

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI PRIJAVLJENIH PROJEKATA

Prijavitelj projekta može tražiti novčana sredstva primjerice za opremanje sportskih objekata (sportska oprema, rekviziti, pomagala, itd.), izgradnja, sanacija i / ili adaptacija sportske infrastrukture (obnova igrališta, dvorana, izgradnja novih sportskih objekata, itd.), odlazak na sportsko natjecanje (putni troškovi i smještaj djece i odgovornih osoba u pratnji, kotizacije za sudjelovanje, itd.), iniciranje i provedba sportskih projekata (npr. uvođenje, organizacija sportskih programa za djecu, itd.) i ostali projekti kojima se na bilo koji način doprinosi poticanju djece na bavljenje sportskim aktivnostima ili je u okviru prethodno navedenih kategorija za koje se mogu tražiti novčana sredstva.

Prijavitelj projekta ne može tražiti novčana sredstva za potrebe redovnog poslovanja organizacije (npr. režije, komunalne troškove, plaće i ostale troškove osoblja, redovne putne troškove osoblja, honorare i slično) ili bilo koju drugu stavku koja se ne uklapa u gore navedene kategorije projekata za koje se mogu tražiti novčana sredstva.

NAČIN PRIJAVE

Podnositelj prijave projekt može prijaviti isključivo putem online obrasca dostupnog na internetskoj stranici KONZUM plus d.o.o. www.konzum.hr/najboljeizhrvatske-natjecaj od 26. listopada 2023. do 23. studenoga 2023. do kraja dana (do 23.59 sati).

U obzir dolaze prijave pristigle isključivo za vrijeme trajanja natječaja, dok se naknadno pristigle prijave neće razmatrati. Prijave koje nisu u skladu s uvjetima natječaja (nedostaju ili nisu ispunjeni prilozi, dokumentacija i sl.) se također neće razmatrati te će se smatrati nevaljanima. Ako prijava ima manje nejasnoće koje ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, KONZUM plus d.o.o. ima mogućnost zatražiti naknadno pojašnjenje. Pojašnjenja će biti zatražena e-mailom, dok su prijavitelji dužni dostaviti odgovor u roku od 2 radna dana od dana kada je e-mail poslan prijavitelju.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt.

KONZUM plus d.o.o. nije dužan utrošiti predviđeni budžet natječaja u slučaju da prijavljeni projekti ne ispunjavaju kriterije natječaja.

Prijavitelj može prijaviti projekt koji je već u tijeku u trenutku objave natječaja, a koji završava do 30. lipnja 2024. godine ili koji će se provoditi u razdoblju od dana objave natječaja do 30. lipnja 2024. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom online prijave, potrebno je ispuniti online obrazac te prijavi priložiti sljedeće dokumente:

 1. Financijsko izvješće o poslovanju u 2022. godini

 2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne smije biti starija od 90 dana)

 3. Troškovnik projekta koji se prijavljuje s izvorima i iznosima sredstava za financiranje   

 4. Potpisanu Izjavu od strane prijavitelja projekta kojom prijavitelj projekta jamči točnost, istinitost i potpunost podataka koje je dostavio KONZUM plus d.o.o.  

KONZUM plus d.o.o. zadržava pravo tražiti dostavu uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) odgovorne osobe prijavitelja čiji je projekt odobren. Uvjerenje će biti potrebno dostaviti u roku od dva radna dana od poslanog zahtjeva od strane KONZUM plus d.o.o.

 

ODABIR PROJEKTA

KONZUM plus d.o.o. je formirao stručno povjerenstvo koje će se baviti analizom pristiglih projekata te ocijeniti svaki projekt sukladno unaprijed definiranim kriterijima za procjenu. Stručno povjerenstvo će biti sastavljeno od četiri člana: tri predstavnika Sektora marketinga Konzuma te jednog vanjskog člana, vaterpolista Josipa Vrlića.

KRITERIJI EVALUACIJE PRIJAVLJENIH PROJEKATA

 • BROJČANI PARAMETRI PROJEKTA (npr. broj upisane djece u odnosu na veličinu lokalne zajednice, ostvareni rezultati u zadnje tri godine, način financiranja prijavitelja i projekta (omjer prihoda: lokalna samouprava, donacije/sponzorstva, članarine itd. – dajemo prednost onima koji se financiraju iz članarina (trošak roditelja))

 • POTENCIJAL DALJNJEG RAZVOJA PROJEKTA U ODREĐENOM VREMENSKOM RAZDOBLJU (npr. u broju sudionika, širenju područja djelovanja)

 • DUGOROČNOST PROJEKTA (radi li se o jednokratnom projektu, projektu koji će se ponavljati u budućnosti ili o projektu koji ima trajnu vrijednost)

 • DODATNI POKAZATELJI PROJEKTA (bilo koji drugi pokazatelj za koji prijavitelj projekta smatra da je to dodana vrijednost projekta)

 • PROMOCIJA SURADNJE (jasno navesti na koji način prijavitelj odabranog projekta planira promovirati ostvarenu zajedničku suradnju i kojim kanalima (npr. na društvenim mrežama, internetskim stranicama, lokalnim medijima)).

 

OBAVEZE ODABRANIH PROJEKATA PREMA KONZUM PLUS D.O.O.  

 • Potpisivanje sponzorskog ugovora.

 • Promocija zajedničke suradnje na službenim kanalima prijavitelja projekta (web stranica, društvene mreže i sl.) za vrijeme trajanja projekta ili po završetku projekta. Prije objave potrebno je KONZUM plus d.o.o. poslati sve marketinške i komunikacijske materijale na odobrenje. U slučaju da prijavitelj projekta želi zajedničku suradnju dodatno promovirati u medijima, dužan je o tome prethodno obavijestiti KONZUM plus d.o.o., pribaviti  Konzumovo odobrenje te usuglasiti materijale s KONZUM plus d.o.o. prije same objave u medijima.

 • Po završetku projekta poslati KONZUM plus d.o.o. izvještaj o realizaciji projekta, ekonomskim i društvenim učincima projekta te popratne dokaznice (fotografije, tekst, izjave odgovornih osoba). Navedene materijale KONZUM plus d.o.o. može koristiti u svojim internim i eksternim komunikacijskim aktivnostima za potrebe promocije samog natječaja.

 

OBAVEZE KONZUM PLUS D.O.O. PREMA PRIJAVITELJIMA ODABRANIH PROJEKATA

 • Informiranje prijavitelja putem e-maila o odabranom projektu prije službene objave odabranih projekata na Konzumovoj internetskoj stranici.

 • Slanje sponzorskog ugovora na potpisivanje prije isteka roka za isplatu novčanih sredstava.

 • Isplata novčanih sredstava unutar predviđenog roka.

 • Promocija ostvarenih projekata u svim internim i eksternim komunikacijskim kanalima.  

 

GDPR

O obradi osobnih podataka možete se informirati ovdje.

KONTAKT ZA INFORMACIJE

Sve informacije vezane uz ovaj natječaj prijavitelj projekta može zatražiti putem e-maila: najboljeizhrvatske@konzum.hr.