OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

SUDIONIKA NATJEČAJA „Najbolje iz Hrvatske“

 

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka sudionika natječaja „Najbolje iz Hrvatske“ („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka fizičkih osoba od strane KONZUM plus d.o.o., OIB: 62226620908, Marijana Čavića 1 a, Zagreb („Konzum“).

 

1. Tko su ispitanici?

Konzum je voditelj obrade osobnih podataka fizičkih osoba koje sudjeluju u natječaju „Najbolje iz Hrvatske“ (dalje „Natječaj“) i to:

  1. zaposlenika koji su od strane pravne osobe, kluba ili udruge određeni kao osobe za prijavu projekta
  2. zaposlenika koji je određen voditeljem projekta koji je prijavljen na Natječaj
  3. zaposlenika koji su od strane pravne osobe, kluba ili udruge određeni kao osobe zadužene za realizaciju ugovora o sponzorstvu koji se sklapa po provedenom Natječaju
  4. drugih osoba koje se u sklopu Natječaja obrate Konzumu putem kontakt centra osnovanog radi provedbe Natječaja

 

2. Kategorije osobnih podataka koje Konzum prikuplja i obrađuje?

Konzum prikuplja Vaše osobne podatke sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje: GDPR Uredba) te sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

 Podaci koje prikuplja KONZUM:

  • podaci zaposlenika koji su od strane pravne osobe, kluba ili udruge određeni kao osobe za prijavu projekta i to: ime i prezime, e-mail adresa i telefon. U navedenom slučaju Vaše će nam osobne podatke dostaviti pravna osoba, klub ili udruga koja je Vaš poslodavac.
  • podaci zaposlenika koji su od strane pravne osobe, kluba ili udruge određeni kao osobe zadužene za realizaciju ugovora o sponzorstvu koji se sklapa po provedenom Natječaju i to: ime i prezime, e-mail adresa i telefon. U navedenom slučaju Vaše će nam osobne podatke dostaviti pravna osoba, klub ili udruga koja je Vaš poslodavac.
  • podaci o osobama koje se u sklopu Natječaja obrate Konzumu putem kontakt centra osnovanog radi provedbe Natječaja i to samo ako nam navedene podatke odlučite dati, što niste obvezni: ime i prezime, telefon i e-mail adresa. U navedenom slučaju Vaše nam osobne podatke dostavljate Vi.

 

3. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Kada obrađujemo osobne podatke zaposlenika tj. kontakt osoba pravne osobe, kluba ili udruge koje sudjeluju u Natječaju, predmetne podatke obrađujemo u svrhu provedbe Natječaja, pribave pojašnjenja te ispravaka podataka danih u prijavi, provođenja selekcije, donošenja odluke o sufinanciranju i sl. Pravna osnova obrade osobnih podataka u ovom je slučaju članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (izvršavanje ugovora, odnosno poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora).

Kada obrađujemo podatke o zaposleniku koji je od strane pravne osobe, kluba ili udruge određen kao osoba zadužene za realizaciju ugovora o sponzorstvu podatke obrađujemo u svrhu sklapanja ugovora o sponzorstvu, konkretno potpisivanja ugovora, poduzimanja određenih predradnji prije sklapanja ugovora te radi isplate iznosa određenog Natječajem. Pravna osnova obrade osobnih podataka u ovom je slučaju članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (izvršavanje ugovora, odnosno poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora).

Podatak o ime i prezime osobe, telefonu i e-mailu osobe koja postavi upit putem obrasca kontakt centra prikupljamo kako bismo mogli odgovoriti na njezin zahtjev. Pravna osnova obrade osobnih podataka u ovom je slučaju članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (zahtjev ispitanika).

 

4. Koliko čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljene u sklopu Natječaja, a u slučaju da Vaš projekt nije izabran za sufinanciranje u sklopu natječaja, čuvamo 6 mjeseci po završetku Natječaja.

Vaše osobne podatke prikupljene u sklopu Natječaja, u slučaju da je Vaš projekt izabran za sufinanciranje u sklopu Natječaja, držimo u periodu zakonom definiranog općeg zastarnog roka za prava i obveze koje proizlaze iz obvezno pravnih odnosa.

Kada smo Vaše podatke prikupili temeljem Vašeg zahtjeva putem obrasca, tada Vaše osobne podatke čuvamo 1 godinu.

Po proteku ovdje navedenih rokova čuvanja, Vaše ćemo osobne podatke izbrisati ili uništiti na drugi odgovarajući način.

 

5. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

  • Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja (inspekcijski nadzori, porezni nadzori i sl.);
  • Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.

 

6. Gdje se Vaši osobni podatci obrađuju?

Vaše osobne podatke obrađujemo u Europskoj uniji.

 

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Kako bi zaštitio osobne podatke Konzum poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

To uključuje i zahtjev prema Konzumovim pružateljima usluga da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka.

U svom poslovanju Konzum je implementirao tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

Uneseni i obrađeni podaci čuvaju se na način koji ih osigurava od neovlaštena pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka, sukladno važećim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih sustava.

Pristup osobnim podacima imaju određeni zaposlenici Konzuma te je njihovo pravo pristupa  ograničeno na način da se obrada podataka vrši isključivo u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta, dakle u opsegu koji je nužan radi izvršavanja radnih zadaća.

Svi podaci koje radnici Konzuma saznaju u obavljanju poslova smiju se koristiti isključivo na način sukladno odredbama internih akata (Pravilnika o obradi osobnih podataka) i ostalih akata Konzuma kojima se uređuje tajnost i povjerljivost podataka te zaštita osobnih podataka.

 

7. Koja su Vaša prava?

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na zop@konzum.hr te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

 

Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

 

Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

 

Prenosivost osobnih podataka:

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

 

Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

 

Pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka

Imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza i sl.

 

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade u slučaju kada osporavate točnost osobnih podataka, kada je obrada nezakonita, kada su Vama podaci potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva te u slučaju kada uložite prigovor na obradu temeljem čl.21. st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada temeljem članka 6. stavkom 1. točke (e) i (f)).

 

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu zop@konzum.hr ili poštom na KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, Zagreb, s naznakom: „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“.

 

Listopad, 2023. godine