Opći uvjeti korištenja Konzum benz kartica za gorivo

Dana

 1. UVODNI DIO

 

  1. Ove Opće uvjete korištenja Konzum Benz Kartica za gorivo (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) izdaje trgovačko društvo KONZUM plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, OIB:  62226620908 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj Kartice) čiji je predmet poslovanja između ostalog i trgovina na veliko i trgovina na malo naftnim derivatima.
  2. Cilj ovih Općih uvjeta je regulirati prava i obveze koje proizlaze iz posjedovanja i korištenja KONZUM BENZ Kartica za gorivo (u daljnjem tekstu: KONZUM BENZ Kartica ili Kartica) prilikom kupnje goriva na benzinskim postajama u vlasništvu Izdavatelja Kartice. Pod pojmom goriva podrazumijevaju se slijedeći naftni derivati: Eurosuper 95 BS i Eurodiesel BS, kao i eventualni drugi naftni derivati koje Izdavatelj Kartice naknadno dodatno uvrsti u svoju ponudu.
  3. Potpisom Ugovora o korištenju KONZUM BENZ Kartica (u daljnjem tekstu: Ugovor), Primatelj Kartice izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih OU, da su mu isti jasni i razumljivi te da ih u potpunosti prihvaća.

 

 1. KORIŠTENJE KONZUM BENZ KARTICA

 

  1. KONZUM BENZ Kartica je platni instrument koji omogućava bezgotovinsku kupnju isključivo goriva na benzinskim postajama Izdavatelja Kartice sukladno važećem cjeniku goriva u trenutku kupnje goriva na pojedinoj KONZUM BENZ  benzinskoj postaji.
  2. KONZUM BENZ Kartica sadrži serijski broj kartice, rok valjanosti te registarski broj vozila ili neku drugu identifikacijsku oznaku  koju zatraži Primatelj Kartice.
  3. KONZUM BENZ Kartica nije prenosiva na treću osobu, drugo vozilo i/ili drugog Korisnika (ukoliko je naziv/ime treće osobe ili Korisnika, odnosno registarska oznaka vozila navedena na Kartici).
  4. KONZUM BENZ Kartice ne smiju se izložiti magnetnom zračenju, toplini i sunčevim zrakama niti mehanički oštetiti magnetni zapis na poleđini kartice budući u navedenim slučajevima postoji mogućnost kako Primatelj Kartice istu neće moći koristiti prilikom kupnje goriva na benzinskim postajama Izdavatelja Kartice, za što Primatelj Kartice preuzima odgovornost.

 

 1. IZDAVANJE KONZUM BENZ KARTICA

 

  1. KONZUM BENZ Kartica izdaje se isključivo pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (dalje: Primatelj Kartice) koji sa Izdavateljem Kartice sklope Ugovor.  Status pravne osobe, obrtnika ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost slobodnih zanimanja Primatelj Kartice dokazuje odgovarajućom ispravom (npr. izvadak iz sudskog i/ili obrtnog registra, potvrda strukovne udruge i sl.) koju dostavlja Izdavatelju Kartice na njegov zahtjev prije sklapanja Ugovora.
  2. Primatelj Kartice dužan je ispuniti „Zahtjev za izdavanje KONZUM BENZ Kartice“ (dalje: Zahtjev) u kojem će navesti broj Kartica čije izdavanje traži te vrstu goriva koje će s pojedinom Karticom biti moguće kupovati. Primatelj Kartice jamči točnost i istinitost podataka navedenih u Zahtjevu. Navedeni Zahtjev Primatelj Kartice podnosi Izdavatelju Kartice putem e-mail adrese Izdavatelja Kartice: kbenz@konzum.hr. Po primitku pravilno popunjenog Zahtjeva, Izdavatelj Kartice će pristupiti izradi Kartica te u roku od 5 radnih dana od podnošenja Zahtjeva obavijestiti Primatelja Kartice (putem njegove e-mail adrese naznačene u Zahtjevu), o mogućnosti podizanja Kartice na adresi koju će Izdavatelj Kartice posebno naznačiti u svom Zahtjevu.
  3. Ako se ustanovi da je Primatelj Kartice  naveo netočne podatke u Zahtjevu, odnosno naknadno se utvrdi da Primatelj Kartice ne ispunjava zahtijevane uvjete za sklapanje Ugovora, Izdavatelj Kartice može odbiti izdavanje Kartica, odnosno ima pravo blokirati Kartice i raskinuti Ugovor, o čemu  će izvijestiti Primatelja Kartice pisanim putem,
  4. Primatelj Kartice je obvezan putem e-mail adrese Izdavatelja Kartice: kbenz@konzum.hr, obavijestiti Izdavatelja Kartice o svim naknadim promjenama koje se tiču podataka Primatelja Kartice, a koji su navedeni u Zahtjevu i to najkasnije u roku 3 (slovima: tri) radna dana od dana nastanka navedenih promjena.
  5. U slučaju da Primatelj Kartice utvrdi postojanje  greške vezano za podatke navedene na KONZUM BENZ Kartici u odnosu na podatke navedene u Zahtjevu, dužan je o tome u istom roku izvijestiti Izdavatelja Kartice radi izdavanja nove Kartice.
  6. Ukoliko Primatelj Kartice ne postupi sukladno navedenom u odredbama 3.4. i 3.5.,  snosi sve posljedice koje iz navedenog mogu proizaći uključivo nemogućnost korištenja Kartice i/ili raskid Ugovora.

 

 1. KORIŠTENJE KONZUM BENZ KARTICE

 

  1. Izdavatelj Kartice izdaje Primatelju Kartice individualni PIN za svaku izdanu KONZUM BENZ Karticu. PIN je tajni identifikacijski broj poznat samo Primatelju Kartice kojeg Primatelj Kartice odnosna osoba kojoj isti povjeri Karticu na korištenje (u daljnjem tekstu: Korisnik Kartice) koristi radi identifikacije prilikom kupnje goriva na terminalu za kupnju goriva Izdavatelja Kartice.
  2. Pravilno unesen PIN prilikom plaćanja KONZUM BENZ Karticom od strane Primatelja Kartice, Korisnika Kartice, kao i bilo koje treće osobe koja je u posjedu Kartice (neovisno o načinu stjecanja posjeda) ukoliko joj je PIN poznat, stvara neoborivu pretpostavku kako je kupovinu goriva odobrio, odnosno izvršio sam Primatelj Kartice odnosno od njega ovlaštena osoba te je tako izvršenu kupnju Primatelj Kartice dužan podmiriti Izdavatelju Kartice. Izdavatelj Kartice nije dužan utvrditi stvarni identitet Korisnika Kartice ili druge osobe koja raspolaže Karticom prilikom kupnje goriva kao niti odgovara li broj reg. oznake vozila na Kartici broju registarske oznake vozila u koje je utočeno gorivo na benzinskoj postaji Izdavatelja Kartice.
  3. Kupnja goriva posredstvom KONZUM BENZ Kartice uz korištenje PIN-a ne podrazumijeva potrebu dodatne ovjere potpisom Primatelja odnosno Korisnika kartice na dostavnici izdanoj na prodajnom mjestu Izdavatelja Kartice.
  4. Primatelj Kartice je suglasan da u slučaju nemogućnosti korištenja Kartice na benzinskim postajama Izdavatelja Kartice iz bilo kojeg razloga, neće biti moguće izvršiti kupnju goriva uslijed čega Izdavatelj Kartice neće biti odgovoran Primatelju Kartice za bilo koju time prouzročenu štetu.

 

 1. CIJENE GORIVA, OBRAČUN I PLAĆANJE

 

  1. Primatelj Kartice, odnosno Korisnik Kartice vrši kupnju goriva prema važećim cijenama goriva iskazanim na benzinskom postajama Izdavatelj Kartice u trenutku kupnje goriva.
  2. Za gorivo kupljeno na KONZUM BENZ benzinskim postajama od strane Primatelja Kartice, Izdavatelj Kartice vrši obračun i to u obračunskom periodu od 1. do 15. te od 16. do zadnjeg dana u mjesecu. Posljednjeg dana obračunskog razdoblja Izdavatelj Kartice će izdati Primatelju Kartice zbirni račun kojim će teretiti Primatelja Kartice za navedenu kupnju goriva u okviru navedenih obračunskih perioda. Sastavni dio računa čini zbirni prikaz prodaje goriva po pojedinoj Kartici.

Temelj za obračun iz članka 5.1. su izdane dostavnice na prodajnim mjestima na dan kupoprodaje naftnih derivata.

  1. Primatelj Kartice je dužan platiti zbirni račun u skladu s rokom definiranim u Ugovoru  na transakcijski račun Izdavatelja Kartice koji je naveden na računu.
  2. U slučaju kašnjenja plaćanja od strane Primatelja Kartice, Izdavatelj Kartice će obračunati zakonsku zateznu kamatu od prvog dana kašnjenja s plaćanjem do dana naplate cjelokupnog iznosa duga po zbirnom računu.

 

 1. BLOKADA KARTICE

 

Izdavatelj Kartice pridržava pravo blokirati pojedinu ili sve KONZUM BENZ Kartice izdane Primatelju Kartice, bez potrebe ishođenja bilo kakve suglasnosti od strane Primatelja Kartice, ukoliko Primatelj Kartice ne podmiruje svoje obveze po zbirnom računu  u roku dospijeća plaćanja. Navedeno pravo blokiranja Kartice Izdavatelj Kartice također zadržava ukoliko postoji sumnja da se radi o zloporabi, gubitku ili krađi Kartice (bilo na temelju prijave Primatelja Kartice, ili neposrednim opažanjem zlouporabe Kartice od strane djelatnika Izdavatelja Kartice), odnosno u slučaju  otvaranje predstečajnog, ili stečajnog postupka, ili blokade računa Primatelja Kartice (odmah po nastupu navedenih događaja), kao i iz drugih opravdanih razloga koje će Izdavatelj Kartice biti dužan posebno pisano obrazložiti Primatelju Kartice. Blokiranim Karticama biti će onemogućeno plaćanje goriva na svim benzinskim postajama Izdavatelja kartice pri čemu Izdavatelj Kartice ne odgovara Primatelju Kartice za time eventualno prouzročenu štetu.

 

 1. GUBITAK, KRAĐA KONZUM BENZ KARTICE

 

  1. Gubitak ili krađu KONZUM BENZ Kartice potrebno je odmah, bez odlaganja, prijaviti Izdavatelju Kartice na e-mail adresu: kbenz@konzum.hr, u okviru radnog vremena Izdavatelja Kartice od 08.00 do 16.00 sati svakim radnim danom, uz navođenje broja Kartice.  Za potrebe ovih Općih uvjeta radnim danom smatra se svaki dan od ponedjeljka do petka, izuzev dana koji su sukladno mjerodavnim propisom u RH regulirani kao blagdani i neradni dani.
  2. Ukoliko je Primatelj Kartice prijavio gubitak ili krađu Kartice unutar navedenog radnog vremena Izdavatelja Kartice, na navedeni način, Izdavatelj Kartice će izvršiti blokadu Kartice isti dan unutar roka od 1-og (jednog) sata od zaprimanja zahtjeva za blokadom. U periodu od prijave zahtjeva za blokadom Kartice do blokade Kartice za sav promet ostvaren putem Kartice odgovornost i rizik snosi isključivo Primatelj Kartice.
  3. Ukoliko je zahtjev za blokadom Kartice zaprimljen nakon 16.00 sati radnog dana, blokadu će biti moguće izvršiti naredni radni dan do 09.00 sati uz primjenu prethodno navedenog pravila vezano za snošenje rizika neovlaštenog korištenja  Kartice.

 

 1. VAŽENJE KONZUM BENZ KARTICE

 

         KONZUM BENZ Kartica važeća je do isteka zadnjeg dana mjeseca navedenog na Kartici. Za izdavanje nove Kartice Primatelj Kartice će Izdavatelju Kartice poslati novi Zahtjev za izdavanje Kartice sukladno odredbi 3.2. ovih Općih uvjeta. Iz sigurnosnih razloga Primatelj Kartice se obvezuje  prilikom primitka nove KONZUM BENZ Kartice staru Karticu fizički uništiti.

 

 1. KREDITNI LIMIT

 

  1. Primatelj Kartice može kupovati goriva na benzinskim postajama Izdavatelja Kartice samo  do Ugovorom utvrđenog iznosa dopuštene ukupne potrošnje po svim Karticama izdanim Primatelju Kartica (u nastavku: kreditni limit), koji iznos samostalno utvrđuje Izdavatelj Kartice. Izdavatelj Kartice može jednostrano određivati i mijenjati visinu kreditnog limita tijekom važenja Ugovora. O izmjeni kreditnog limita Izdavatelj Kartice će obavijestiti Primatelja Kartice u pisanom obliku na kontakt e -mail adresu Primatelja Kartice navedenu u Zahtjevu za izdavanjem Kartice. Tako utvrđeni kreditni limit vrijedi do sljedeće pisane obavijesti o novom iznosu kreditnog limita. Izmjena kreditnog limita stupa na snagu bez odgađanja odmah po dostavi obavijesti na kontakt e-mail adresu Primatelja Kartice.
  2. U kreditni limit se uračunavaju sve obveze Primatelja Kartice vezane za korištenje Kartice i to za:
 • kupljeno gorivo za koje zbirni račun još nije izdan, ali su izdane dostavnice
 • kupljeno gorivo za koje je zbirni račun izdan, ali isti još nije dospio na plaćanje
 • kupljeno gorivo za koje je zbirni račun izdan i dospio na plaćanje, ali plaćanje nije izvršeno.
  1. Izdavatelj Kartice ima pravo odbiti daljnju prodaju goriva Primatelju Kartice kada isti dosegne kreditni limit. Izdavatelj Kartice nije odgovoran za bilo koji gubitak i/ili štetu koja može nastati Primatelju Kartice ili Korisniku Kartice zbog odbijanja prodaje goriva uslijed dosezanja kreditnog limita.
  2. Izdavatelj Kartice može izvršiti korekciju/ukidanje iznosa kreditnog limita u slučaju:
 • nesolventnost, stečaja ili predstečaja Primatelja Kartice,
 • blokade računa Primatelja Kartice,
 • isteka sredstva osiguranja plaćanja te radi pokretanja postupka prisilne naplate – aktivacije instrumenta osiguranja plaćanja i naplate sudskim putem.

 

 1. INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA

 

  1. Radi osiguranja naplate obveza Izdavatelja Kartice, Primatelj Kartice će Izdavatelju Kartice predati instrument osiguranja u broju i visini prema ocjeni Izdavatelja Kartice, što će biti regulirano Ugovorom. Izdavatelj Kartice ima pravo zatražiti od Primatelja Kartice jedan ili više od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja: bankovna garancija, novčani depozit, akreditiv (neopozivi), zadužnica (obična ili bjanko). Ako Primatelj Kartice ne preda traženi/e instrument/e osiguranja plaćanja odmah prilikom sklapanja Ugovora, smatrati će se da Ugovor nije niti nastao ukoliko je prethodno obostrano potpisan između ugovornih strana,  odnosno Izdavatelj Kartice ima pravo odbiti potpisati takav Ugovor. Izdavatelj Kartice zadržava pravo tijekom trajanja ovog Ugovora zatražiti od Primatelj Kartice, a Primatelj Kartice se obvezuje dostaviti dodatne instrumente osiguranja plaćanja
  2. Ukoliko instrument osiguranja plaćanja bude iskorišten, ili prestane vrijediti tijekom važenja Ugovora, ili Izdavatelja Kartice zatraži od Primatelja Kartice dodatni instrument osiguranja plaćanja, Primatelj Kartice je dužan na prvi poziv Izdavatelja Kartice u narednom roku od 7 dana predati Izdavatelju Kartice novi/zamjenski/dodatni instrument osiguranja plaćanja. U protivnom  Izdavatelj Kartice zadržava pravo trenutno raskinuti  Ugovor.
  3. Najkasnije u roku od 45 (četrdeset pet) dana po isteku važenja Ugovora i pod uvjetom da je Primatelj Kartice ispunio sve svoje obveze prema Izdavatelju Kartice, Izdavatelj Kartice će primljene instrumente osiguranja plaćanja vratiti Primatelju Kartice.

 

 1. REKLAMACIJE

 

  1. Reklamacije vezane za korištenje KONZUM BENZ Kartice, kvalitetu kupljenog goriva, u odnosu na izdani zbirni račun, kao i druge reklamacije Primatelj Kartice je ovlašten izvršiti pisanim putem na e-mail adresu Izdavatelja Kartice: kbenz@konzum.hr.
  2. Primatelj Kartice ovlašten je podnijeti reklamaciju Izdavatelju Kartice na prethodno opisani način u roku od 3 dana od dana nastanka događaja u odnosu na kojeg podnosi reklamaciju. U odnosu na reklamaciju vezano za kvalitetu goriva kupljenog na benzinskoj postaji Izdavatelja Kartice, reklamacija se podnosi u roku od 24 sata od izvršene kupnje goriva uz predočenje dostavnice koju je Primatelj Kartice zaprimio u trenutku kupnje goriva. U slučaju nepoštivanja rokova za podnošenje reklamacije, Primatelj Kartice gubi pravo reklamacije. Eventualno dani odgovor Izdavatelja Kartice na reklamaciju Primatelja Kartice koju je isti podnio izvan roka za reklamaciju, ne oduzima pravo Primatelja kartice pozivati se na prekluziju roka za davanje reklamacije u slučaju pokretanja postupka pred nadležnim tijelima protiv Izdavatelja kartice, od strane Primatelja kartice.
  3. Izdavatelj Kartice se obvezuje Primatelju Kartice odgovoriti u roku 14 dana od dana kada je reklamaciju zaprimio, uz uvjet pravovremenosti dostavljenog prigovora.

 

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI IZDAVATELJA KARTICE

 

  1. Pravo Primatelja Kartice da traži naknadu štete od Izdavatelja Kartice po bilo kojem osnovu je isključeno, osim ako se radi o namjeri ili gruboj nepažnji Izdavatelja Kartice. Ni u kom slučaju, u granicama dopuštenim zakonom, Izdavatelj Kartice ne odgovara Primatelju Kartice za bilo kakvu izgubljenu dobit, ili bilo kakvu posljedičnu ili nematerijalnu štetu,  a do koje može doći tijekom realizacije Ugovora.
  2. Podnošenje reklamacije od strane Primatelja Kartice ne oslobađa Primatelja Kartice obveze plaćanja zbirnog računa u roku definiranom Ugovorom.

 

 1. RASKID UGOVORA

 

  1. Svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko druga ugovorna strana krši njegove odredbe. Obavijest s opisom povrede Ugovora, ugovorna strana dostavlja prekršitelju u pisanom obliku, putem kontakt osoba/adresa. Ukoliko prekršitelj u naknadnom roku od 14 (četrnaest) dana ne otkloni svoje propuste/povrede u izvršenju Ugovora, druga strana ima pravo trenutno raskinuti Ugovor, o čemu je dužna obavijestiti prekršitelja na isti način.
  2. Svaka ugovorna strana također zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora, bez obveze određivanja naknadnog primjerenog roka, ako druga ugovorna strana:
 • povrijedi obvezu čuvanja povjerljivosti podataka,
 • svojom izjavom ili ponašanjem/postupkom naruši poslovni ugled druge ugovorne strane, uslijed čega nastavak poslovne suradnje više nije moguć,
 • višekratno ili grubo povrijedi odredbe Ugovora odnosno svoje obveze prema drugoj ugovornoj strani,
 • izjavi da svoju ugovornu obvezu uopće neće, ili ne može više ispuniti, ili se iz njenog držanja opravdano može zaključiti kako ista neće ispuniti svoju ugovornu obvezu niti u naknadnom primjerenom roku,
 • dođe u situaciju blokade računa, ili nad njom bude otvoren predstečajni, ili stečajni postupak, ili postupak likvidacije,

o čemu je dužna obavijestiti drugu stranu pisanim putem uz navođenje razloga za raskid Ugovora.

 

 1. POVJERLJIVOST PODATAKA

 

  1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane za realizaciju Ugovora, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati povjerljivim podacima i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnim trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora.
  2. Obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na informacije koje su:
 • javno poznate informacije ili su naknadno javno obznanjene informacije od strane vlasnika povjerljive informacije;
 • bile poznate i u samostalnom posjedu primatelja povjerljive informacije prije dana otkrivanja istih od strane davatelja povjerljivih informacija, odnosno koje je primatelj povjerljivih informacija prethodno već dobio od neke treće osobe koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti istih informacija od strane davatelja povjerljivih informacija pri čemu primatelj povjerljivih informacija isto mora dokazati na zahtjev davatelja povjerljivih informacija; 
 • koje se objavljuju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili temeljem naloga nekog nadležnog državnog ili pravosudnog tijela (u mjeri u kojoj je takvo otkrivanje obvezujuće i pod uvjetom da će primatelj povjerljivih informacija pravovremeno pisanim putem obavijestiti davatelja povjerljivih informacija prije takvog objavljivanja, o potrebi objavljivanja povjerljive informacije nadležnom tijelu):
 • informacije koje ugovorna strana daje trećim osobama koje im pružaju financijsko-računovodstvene, ili osiguravajuće ili pravne usluge, pod uvjetom da su se takve osobe prethodno obvezale ugovornoj strani na čuvanje povjerljivosti ovih informacija, a iste informacije su im potrebne radi pružanja usluga ugovornoj strani.
  1. Ugovorne strane imaju pravo bez prethodne pisane suglasnosti  druge ugovorne strane, otkriti Povjerljive podatke svojim Povezanim društvima uz obvezu osiguranja jednake ili više razine povjerljivosti od propisane ovim člankom. Pod pojmom „Povezano društvo“ podrazumijeva se bilo koje društvo ili pravna osoba koja s ugovornom stranom stoji u odnosu međusobne povezanosti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
  2. Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.
  3. Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 3 (tri) godine nakon prestanka važenja Ugovora, neovisno o načinu prestanka.

 

 1. VIŠA SILA

 

  1. Svaka ugovorna strana ima pravo na produženje roka za izvršenje svojih ugovornih obveza ako je u tom roku bila spriječena izvanrednim vanjskim događajima nastalim nakon sklapanja Ugovora, a koji se u vrijeme sklapanja Ugovora nisu mogli predvidjeti niti spriječiti, otkloniti ili izbjeći (u daljnjem tekstu: viša sila). Izvanrednim događajima/višom silom smatraju se osobito slučajevi:
 • požar, poplava, zemljotres;
 • rat, pobuna, nemiri epidemije, generalni štrajk, sankcije;
 • akti i mjere nadležnih državnih tijela;
 • drugi događaji više sile priznati sudskom praksom.
  1. U slučaju nastupa događaja više sile odgađaju se rokovi izvršenja obveza za vrijeme dok isti događaji traju, pri čemu isto ne utječe na obvezu plaćanja računa u roku dospijeća od strane Primatelja Kartice.. Strana pogođena višom silom (dalje: Pogođena strana) se obvezuje uložiti maksimalne napore da izbjegne ili smanji negativne posljedice izazvane uslijed djelovanja događaja više sile.
  2. Pogođena strana je dužna o ovim događajima odmah usmenim putem (telefonski), a pisanim putem (elektronskom poštom ili običnom, poštom preporučeno) najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka/prestanka događaja, više sile obavijestiti drugu ugovornu stranu. Ukoliko Pogođena strana ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za time prouzročenu štetu koju ova pretrpi zbog propusta ovakve obavijesti.
  3. Ako ugovorna strana bude pogođena događajem više sile nakon što je već prethodno zapala u zakašnjenje s izvršenjem svoje ugovorne obveze, nema pravo pozivati se prema drugoj ugovornoj strani na događaj i učinke više sile.
  4. Ukoliko je zbog nastupa događaja više sile Pogođena strana onemogućena u ispunjenju svojih ugovornih obveza dulje od 30 (trideset) dana, druga ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora u svakom trenutku, bez ikakvih štetnih posljedica.

 

 1. SLUŽBENA KOMUNIKACIJA

 

  1. Sve službene obavijesti koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj po osnovi realizacije Ugovora, kao i izmjene i dopune Ugovora i njegovih sastavnih dijelova mogu se između ugovornih strana komunicirati isključivo u pisanom obliku,

elektroničkom poštom (e-mail komunikacija) na kontakt adrese ugovornih strana:

 • kontakt adresa Izdavatelja Kartice: kbenz@konzum.hr
 • kontakt adresa Primatelja Kartice: kako je naznačena u Zahtjevu za izdavanjem Kartice.
  1. Ukoliko Primatelj Kartice ne navede svoju e-mail adresu u Zahtjevu za izdavanjem Kartice, komunikacija između strana može biti vršena putem pošte na adresu sjedišta ugovornih strana navedene u Ugovoru.
  2. Danom primitka obavijesti odaslane elektronskim putem smatrat će se dan kada je obavijest elektronskim putem odaslana drugoj ugovornoj strani, neovisno o tome kada ju je kontakt osoba druge strane otvorila/pročitala. U odnosu na dostavu obavijesti poštom preporučeno smatrati će se da je dostava izvršena protekom 3 dana od dana predaje obavijesti pošti na adresu sjedišta ugovorne strane. Ukoliko je pošiljka vraćena s naznakom „nije preuzeo“, a dostavu nije moguće izvršiti elektronskim putem, dostava obavijesti će se smatrati izvršenom protekom 3. (trećeg) radnog dana od dana drugog odašiljanja obavijesti poštom preporučeno, čak i ukoliko se pošiljka ponovno vrati s navedenom oznakom. Ukoliko je pošiljka vraćena s naznakom „nepoznat“, „preselio“, „pogrešna adresa“, „odbio preuzeti“, a dostavu nije moguće izvršiti elektronskim putem,  dostava obavijesti će se smatrati izvršenom protekom 3. (trećeg) radnog dana od dana odašiljanja prve obavijesti.
  3. Ugovorne strane se obvezuju promjenu bilo kojeg matičnog podatka, kao što su npr.:
 • promjena adrese,
 • telefonskog broja, broja mobitela, kontakt e-mail adresa,
 • naziva pravne osobe,
 • ovlaštenog zastupnika ugovorne strane,
 • promjene statusa pravne osobe,

dostaviti drugoj ugovornoj strani u roku 48 (četrdeset i osam) sati od dana nastanka promjene. Navedene promjene ne zahtijevaju sklapanje posebnog Aneksa Ugovora.

  1. Ugovorne strane prihvaćaju sve posljedice, rizike i/ili troškove koji bi mogli proizaći iz propusta u ispunjenju prethodno opisanih obveza, uključujući, ali ne ograničavajući se pritom na posljedicu da se smatraju uručenima svi dopisi i obavijesti koji se šalju između strana.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATKA

 

  1. U odnosu na osobne podatke kontakt osoba Primatelja Kartice (ime i prezime, e-mail adresa i telefonski broj kontakt osobe) navedene na Pristupnom obrascu, Primatelj Kartice jamči: i) da su dostavljeni osobni podaci točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) da svrha obrade s kojom su kontakt osobe Primatelja Kartice  upoznati glede obrade njihovih osobnih podataka, uključuje i razmjenu osobnih podataka s Izdavateljem Kartice vezano za kontaktiranja glede izdavanja i korištenja KONZUM BENZ kartice; (iii) da je Primatelj Kartice valjano i transparentno upoznao kontakt osobe s pravima ispitanika utvrđena važećim propisima. U odnosu na postupanje Izdavatelja Kartica s osobnim podacima kontakt osobe, Izdavatelj Kartice se obvezuje: (i) da će osobne podatke obrađivati i s istima postupati samo sukladno odredbama ovih Uvjeta i u svrhu ispunjenja kontaktiranja Izdavatelja Kartice glede izdavanja i korištenja KONZUM BENZ kartice, te sukladno važećim propisima, odnosno u svrhu ispunjenja obveza preuzetih ovim Uvjetima; (ii) da su se osobe Izdavatelja Kartice koje postupaju s osobnim podacima obvezale na poštivanje povjerljivosti osobnih podataka; (iii) da poduzima odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.
  2. Predmetne osobne podatke Izdavatelj Kartice će čuvati za svo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te nakon njegova prestanka dokle god ima opravdani interes pohranjivati ugovor sklopljen s Primateljem Kartice.
  3. Izdavatelj Kartice se obvezuje u odnosu na predmetne osobne podatke poduzeti sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere zaštite, a posebno čuvati predmetne podatke kao povjerljive i ne otkrivati ih trećim osobama, izuzev nadležnim državnim tijelima na njihov zahtjev ili ako je to dužan na temelju zakona. Pristup predmetnim osobnim podacima ograničen je samo na one osobe kojima su isti podaci potrebno u svrhu ispunjenja preuzetih obveza, kao i pod-ugovaratelju Izdavatelja Kartice koji izrađuje predmetne kartice.
  4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na kartici, a na temelju zahtjeva Primatelja Kartice može nalaziti registarska oznaka vozila ili neka druga identifikacijska oznaka  koju zatraži Primatelj Kartice, koja se može smatrati osobnim podatkom u smislu Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U odnosu na predmetni podatak Primatelj Kartice smatra se voditeljem obrade te će Izdavatelj postupati u odnosu na isti u skladu s obvezujućim uputama Primatelja.

 

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA

 

  1. Izdavatelj Kartice je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti odredbe ovih Općih uvjeta u svakom trenutku. U slučaju izmjene Općih uvjeta, Izdavatelj Kartice će o istome obavijestiti Primatelja Kartice najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije Općih uvjeta.
  2. Ukoliko se ne slaže s izmjenama Općih uvjeta, Primatelj Kartice je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka obavijesti o izmjeni Općih uvjeta obratiti se Izdavatelju Kartice i navesti razloge nesuglasnosti s takvim izmjenama. U navedenom slučaju, ugovorne strane će pristupiti pregovorima oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje pri čemu svaka ugovorna strana zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut niti u roku od 30 (trideset) dana od primitka obavijesti o izmjenama Općih uvjeta od strane Primatelja Kartice. U slučaju da se Primatelj Kartice ne očituje prema Izdavatelju Kartice unutar navedenog roka, ugovorne strane su suglasne kako će se smatrati da je Primatelj Kartice prihvatio izmjene Općih uvjeta.
  3. Primatelj Kartice ne može biti nesuglasan s izmjenom odredbi Općih uvjeta koje je Izdavatelj Kartice dužan izvršiti radi potrebe usklađenja s mjerodavnim zakonskim propisima. 
  4. Ovi Opći uvjeti korištenja KONZUM BENZ Kartica za gorivo stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 1.8. 2022. godine.