PRAVILA KORIŠTENJA KONZUM POKLON KARTICE ZA PRAVNE SUBJEKTE

 

KONZUM plus d.o.o. Zagreb, Marijana Čavića 1a, 10 000 Zagreb, OIB: 62226620908 (dalje: Konzum) kao izdavatelj Konzum Poklon kartice za pravne subjekte utvrđuje ova „Pravila korištenja Konzum Poklon kartice za pravne subjekte“ (u daljnjem tekstu: Pravila), koje se izdaju Korisnicima Konzum Poklon kartica, radi kupnje trgovačke robe u maloprodajnom lancu Konzum. Konzum Poklon kartice Konzum izdaje ili u fizičkom obliku (plastična Poklon kartica) ili u elektronskom obliku (Konzum eGift)  - u daljnjem tekstu skupno: Poklon kartica.

Korisnik Poklon kartice je fizička osoba posjednik Poklon kartice.

Korištenjem Poklon kartice Korisnik Poklon kartice izjavljuje kako prihvaća ova Pravila.

 

Pravila i uvjeti korištenja Poklon kartice

 • Poklon kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva na druge osobe. Konzum ne utvrđuje identitet posjednika Poklon kartice prilikom kupnje robe u Konzum prodavaonici.

 • Poklon kartica može se koristiti za kupnju trgovačke robe na svim maloprodajnim mjestima Konzuma.  Poklon kartica se ne može koristiti za plaćanje putem interneta  te za plaćanje računa za režije, telefonskih bonova, A-bonova, svih ostalih poklon kartica (fizičkih i digitalnih) koja se nalaze u ponudi prodavatelja, cigareta, goriva i kompozitnih plinskih boca. Za plaćanje Poklon karticom nije moguće izdati R-1 račun.

 • Iznos na Poklon kartici moguće je višekratno koristiti do potpunog iskorištenja iznosa. Poklon karticom može se platiti cjelokupan iznos računa ili njegov dio.

 • Ako iznos na Poklon kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, preostali iznos na računu može se podmiriti drugim sredstvima plaćanja koje Konzum prodavaonica prihvaća. Jedan račun moguće je podmiriti koristeći više Poklon kartica.

 • Iznos na Poklon kartici nije moguće zamijeniti za novac.

 • U slučaju reklamacije i/ili povrata robe, robu kupljenu Poklon karticom moguće je zamijeniti isključivo za drugu robu sukladno ovim Pravilima, bez mogućnosti povrata novca.

 • Konzum ne odgovara za gubitak, krađu ili uništenje Poklon kartice te se u slučaju gubitka, krađe ili uništenja Poklon kartice ne može tražiti izdavanje zamjenske Poklon kartice, povrat novca ili bilo koju drugu naknadu štete.

 • Poklon karticu možete iskoristiti u roku od najviše godinu dana od dana izdavanja, odnosno aktiviranja (u slučaju da se radi o eGift kartici). Moguće je ugovoriti i kraći rok trajanja, koji je u tom slučaju naveden na kartici. Konzum nije dužan slati korisnicima obavijest o isteku valjanosti kartice, već korisnik sam o tome mora voditi računa.

 • Nakon isteka roka valjanosti Poklon kartice nepotrošeni iznos na Poklon kartici se briše i nije ga moguće iskoristiti.

 • Korisnik Poklon kartice može telefonskim pozivom na besplatni info telefon 0800 400 000 ili na info-pultu Konzum prodavaonice provjeriti stanje iznosa vrijednosti na Poklon kartici te rok valjanosti (osim ako isti nije već naveden na Poklon kartici).

 • Prilikom korištenja Poklon kartice ne mogu se sakupljati BONUS euri na ukupan iznos kupnje.

 • Pravila privatnosti pogledajte ovdje.

 

Preduvjet za korištenje Konzum eGift Poklon kartice

 • Prije početka korištenja Konzum eGift Poklon kartice potrebno je na mobilnom uređaju instalirati aplikaciju „Konzum eGift“ (dalje: Aplikacija). Aplikaciju je moguće pronaći na Google Play Store-u (za Android mobilne uređaje), odnosno na App Store-u (za iPhone mobilne uređaje). Po izvršenoj instalaciji, u Aplikaciji je potrebno slijediti korake za aktivaciju Konzum eGift Poklon kartice te unijeti kod koji je Korisniku kartice dužan predati isključivo pravni subjekt koji je s Konzumom ugovorio kupnju Konzum eGift Poklon kartice.

 • Radi ostvarenja kupnje pomoću Konzum eGift kartice na mobilnom uređaju mora biti uključena podatkovna veza s internetom. Konzum ne odgovara Korisniku kartice za nemogućnost kupnje navedenom Poklon karticom uslijed nepostojanja Internet veze u prodavaonici Konzuma, odnosno nepostojanja signala na mobilnom uređaju Korisnika Poklon kartice.

 • Konzum eGif karticu moguće je postaviti na jedan mobilni uređaj. Ukoliko promijenite uređaj molimo da nas za omogućavanje ponovnog postavljanja na novi uređaj kontaktirate na mail adresu: dar@konzum.hr  

 

Preporuka za korištenje plastične Poklon kartice

 • Poklon kartica koja je izrađena od plastike sadrži na sebi magnetni zapis koji se ne smije izlagati magnetnom ili toplinskom zračenju ili fizički oštetiti, budući da postoji opasnost da iz navedenog razloga Korisnik Poklon karticu neće moći uspješno koristiti prilikom kupnje na maloprodajnim mjestima Konzuma, a za što Korisnik kartice snosi isključivu odgovornost.

 

Završne odredbe

 • Ova Pravila dostupna su na internet stranici Konzuma: www.konzum.hr/poslovni-partneri/pravila-koristenja, a stupaju na snagu s danom navedenim kao datum stupanja na snagu istih Pravila.

 • Konzum zadržava pravo jednostrane promijene ovih Pravila. Promjene ovih Pravila stupaju na snagu na dan njihove objave na Internet stranici Konzuma.

 • Za rješavanje sporova koji eventualno nastanu između Korisnika Poklon kartice i Konzuma po osnovi korištenja Poklon kartice i ovih Pravila, bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Pravila korištenja vrijede od veljače 2023.